Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:30:08

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1

Hà Thanh Thủy

Bí thư Đảng ủy

0977222177

2

Cao Minh Chức

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy

01276820716

3

Bùi Minh Quyển

Phó bí thư - CT.UBND

0978967424

4

Bùi Ngọc Tuyên

Phó chủ tịchUBND

0912276802

5

Hà Thanh Dung

Chủ tịch MTTQ

01672417477

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Thanh Thủy

Chủ tịch HĐND

0977222177

2

Bùi Văn Vinh

Phó chủ tịch HĐND

0987480829

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Bùi Minh Quyển

Chủ tịch

0978967424

2

Bùi Ngọc Tuyên

Phó chủ tịch

0912276802

3

Nguyễn Minh Tuấn

Đội viên dự án 600

01272203860

4

Bùi Thị Hoàng

Văn phòng HĐND - UBND

0917484668

5

Trương Công Hòa

UVUB - Chỉ huy trưởng BCHQS

0947925172

6

Cao Xuân Tùng

UVUB - Trưởng CA

0988113857

7

Quách Văn Luyện

Tư pháp - Hộ tịch

0989456870

8

Trương Thị Hoàng

Địa chính -XD

0979689582

9

Bùi Phương Thúy

VHXH (Phụ trách CSXH)

0983227843

10

Cao Văn Mạnh

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

01672287595

11

Bùi Văn Thắm

Địa chính - NL

0941388136

12

Bùi Văn Tặng

Kế toán - Ngân sách

0978585031

13

Cao Thị Diễn

Văn phòng -Thống kê ( phụ trách Nông thôn mới)

0977285171

14

Lê Thị Hòa

Kế toán - Kế hoạch

01258445453

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Hà Thanh Dung

Chủ tịch

01672417477

2

Bùi Hồng Thiên

Phó chủ tịch

0969797103

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

1

Bùi Nguyên Tắc

Chủ tịch

0969516012

2

Bùi Văn Tú

Phó chủ tịch

3

Hà Thanh Tùng

Chủ tịch

0984496106

4

Bùi Thị Mãn

Phó chủ tịch

5

Trương Công Vững

Bí thư đoàn

0986651534

6

Bùi Thanh Liêm

Phó bí thư đoàn

7

Trương Thị Quý

Chủ tịch

0978936972

8

Bùi Thị Thường

Phó chủ tịch

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:30:08 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1

Hà Thanh Thủy

Bí thư Đảng ủy

0977222177

2

Cao Minh Chức

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy

01276820716

3

Bùi Minh Quyển

Phó bí thư - CT.UBND

0978967424

4

Bùi Ngọc Tuyên

Phó chủ tịchUBND

0912276802

5

Hà Thanh Dung

Chủ tịch MTTQ

01672417477

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Thanh Thủy

Chủ tịch HĐND

0977222177

2

Bùi Văn Vinh

Phó chủ tịch HĐND

0987480829

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Bùi Minh Quyển

Chủ tịch

0978967424

2

Bùi Ngọc Tuyên

Phó chủ tịch

0912276802

3

Nguyễn Minh Tuấn

Đội viên dự án 600

01272203860

4

Bùi Thị Hoàng

Văn phòng HĐND - UBND

0917484668

5

Trương Công Hòa

UVUB - Chỉ huy trưởng BCHQS

0947925172

6

Cao Xuân Tùng

UVUB - Trưởng CA

0988113857

7

Quách Văn Luyện

Tư pháp - Hộ tịch

0989456870

8

Trương Thị Hoàng

Địa chính -XD

0979689582

9

Bùi Phương Thúy

VHXH (Phụ trách CSXH)

0983227843

10

Cao Văn Mạnh

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

01672287595

11

Bùi Văn Thắm

Địa chính - NL

0941388136

12

Bùi Văn Tặng

Kế toán - Ngân sách

0978585031

13

Cao Thị Diễn

Văn phòng -Thống kê ( phụ trách Nông thôn mới)

0977285171

14

Lê Thị Hòa

Kế toán - Kế hoạch

01258445453

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Hà Thanh Dung

Chủ tịch

01672417477

2

Bùi Hồng Thiên

Phó chủ tịch

0969797103

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

1

Bùi Nguyên Tắc

Chủ tịch

0969516012

2

Bùi Văn Tú

Phó chủ tịch

3

Hà Thanh Tùng

Chủ tịch

0984496106

4

Bùi Thị Mãn

Phó chủ tịch

5

Trương Công Vững

Bí thư đoàn

0986651534

6

Bùi Thanh Liêm

Phó bí thư đoàn

7

Trương Thị Quý

Chủ tịch

0978936972

8

Bùi Thị Thường

Phó chủ tịch